Sau khi thống nhất với cháu TranDoan chủ G 3conSoi hay còn gọi là BaoCaoSu.
Đã đưa đến quyết định tổ chức 1 event nhỏ những khá hấp dẫn nhằm kích thích ae online cày ngọc, cày vé BC.
Do cổng và...