a min xem lai di kiem 15 tu mat dong tan cong +7, cu bao ko co loi, co thi moi bao chu nta mua do 15 ko ly do j mua thieu po dc