Admin xem lại GHRS...sao giới hạn 10 lần mà ngày nào cũng cày 20 lần rs.
a nên xem xét lại nhanh như thế nhanh chán lắm.

View more latest threads same category: