Adm cho mình hỏi hiện tại Long Giáo là vũ khí 2 tay hay 1 tay, nếu 2 tay thì tại sao lại đeo được 1 lúc 2 long giáo?
Vậy khi tăng điểm master cho DK sử dụng long giáo thì nên tăng vào cột giáo hay cột vũ khí 1 tay hay cột vũ khí 2 tay để được x2 dame?
Nếu DK vừa mang Long giáo vừa mang DQN thì có được x2 dame khi tăng master vào cột giáo không?

View more latest threads same category: