Anh em ko cần đăng ký. Giải trao sau 23h tối

- Quy định đua top. Bất cứ ai không đọc. Thắc mắc qua Facebook sẽ không được trả lời
Mọi kiến nghị. Đều không có giá trị


- Được phép sử dụng Reset Overs Vip

Theo Bảng xếp hạng thực hiện Rs 1:
DW - DK - ELF - MG - DL - SUM - RF
BXH Thực hiện Reset 1 tính từ :

  • Reset
  • Reset VIP
  • Reset OVER
  • Reset OVER VIP
  • Reset Ủy Thác
  • Reset Ủy Thác VIPTOP Phù Thủy
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 TheBest 217 Grand Master
2 BaDaoSver 209 Grand Master
3 Moon 206 Grand Master


TOP Chiến Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 35sau 206 Blade Master
0 0 172 Blade Master
2 UnitlYou 165 Blade Master


TOP Tiên Nữ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 35na 223 Hight Elf
2 ElfLaMeo 218 Hight Elf
3 Shark 206 Hight Elf


TOP Đấu Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 l3aDaoSver 220 Duel Master
2 HoaDuyen 182 Duel Master


TOP Chúa Tể
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng


TOP Thuật Sĩ
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng
1 zxcvb1994 258 Dimension Master
2 44563 216 Dimension Master


TOP Thiết Binh
TOP Nhân vật Số lần thực hiện Reset Class Phần thưởng

View more latest threads same category: