HuyBlo : khóa vĩnh viễn tài khoản do tranh chấp cho mượn nick
Cho mượn - bị lấy mất acc sát nhập -> khóa vĩnh viễn

View more latest threads same category: