Pcpoint kiếm được bằng cách Săn Boss nhé
- 1 Boss nhận được 200 điểm
- Shop Pcpoint góc 7h đồng hồ cổng lorencia - Tọa độ [132 - 99] bán cánh 2 các class
- Shop Pcpoint góc 5h đồng hồ cổng lorencia - Tọa độ [162 - 127] bán bộ đồ + 9 các class

Cánh và đồ + 9 không bán Shop game hạn chế mất giá trị cánh hay đồ mặc nhé. Ai chăm săn boss là có đồ ngon mặc ^^

View more latest threads same category: