Thứ Hạng Nhân Vật Reset
(Top 0h)
Gcoin
(TOP Nạp)
Top Tổng
(Reset + Gcoin)
1 nCool (1) 300.000 (4) 5
2 SoulChuoi (2) 300.000 (3) 5
3 yenchi (5) 1.000.000 (1) 6

View more latest threads same category: