Người gửi quest hay tồn tại cuối cùng trong Blood Castle nhận ngay:
( không tính GM )
50 bless + 50 soul

View more latest threads same category: